بخش های فنی آزمایشگاه ما

بخش آنالیز دارویی

بخش ایمونولوژی و سرولوژی

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش تشخیص مولکولی

بخش میکروبیولوژی

بخش قارچ شناسی

بخش مایکوباکتریولوژی

بخش هماتولوژی و انعقادی

بخش هورمون شناسی